Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatkezelési tájékoztató

Az Ön adatainak védelme elsődleges fontosságú a 7 Tenger Utazási Iroda Kft. számára.

Az új adatvédelmi irányelveket, amelyeket 2018. május 25-től alkalmazni kell, utazási irodánk az irányelveket tiszteletben tartja és betartja.

Adatkezelő neve: 7 Tenger Utazási Iroda Kft.
Adószám: 23517277-1-42
Cégjegyzékszám: 01-09-296720
Az adatkezelő székhelye: 1085, Budapest, József krt. 69.
Az adatkezelő telefonszáma: 06 70 616 1603
E-mail: info@7tengerutazas.hu
Képviselő: Balogh Beáta
 

A 7 Tenger Utazási Iroda Kft. (székhely: 1085, Budapest, József krt. 69. fszt.1., cégjegyzékszám: 01-09-296720, engedélyszám: U-001298) (továbbiakban adatkezelő) jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyféli személyes adatai tekintetében.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatónak, illetve a hatályos jogszabályokban foglaltaknak.

Az Adatkezelési szabályzat elfogadása
Vállalkozásunk szolgáltatásaink nyújtásához bizonyos információkra, adatokra van szükségünk. Az Adatkezelési szabályzat elfogadásával biztosít minket arról, hogy elolvasta és megértette az adatkezelési gyakorlatunkat és azt, hogy miként gyűjthetjük és használhatjuk az Ön adatait.

A Szabályzat célja és hatálya
E Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek biztosítják, hogy a Társaság adatkezelő és adatfeldolgozó tevékenysége megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelésére terjed ki.

Fogalommeghatározások:

1.„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

5.„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6.„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7.„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8.„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9.„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10.„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11.„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12.„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok:
1.) Kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük.
2.) Gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik.
3.) Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. 

Az adatkezelés célja:
1.) az Ön kéréseinek, kérdéseinek megválaszolása
2.) az Ön és az utazásszervező közötti írásos szerződés megkötése
3.) online és telefonos kommunikáció
4.) kapcsolatfelvétel termékeink és szolgáltatásaink fejlesztés érdekében
5.) weboldalunk működésének értékelése, mérése, a tartalom bővítése, javítása, weboldal fejlesztése.
6.) az Ügyfél panaszainak, bejelentéseinek, igényeinek kezelése, ezek nyilvántartása, kivizsgálása

Egy-egy utazási szolgáltatás megrendeléséhez, szerződéskötéshez és annak teljesítéséhez szükséges valamennyi személyes adat. Az ilyen adatok szolgáltatása teljesen önkéntes. Ha azonban nem adja át nekünk ezeket a személyes adatokat, előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani Önnek a kért szolgáltatást a fent említetteknek megfelelően. Mindezek mellett minden olyan adatfeldolgozás esetén, amelyhez Ön a hozzájárulását adta, Ön jogosult bármikor visszautasítani vagy visszavonni a hozzájárulását anélkül, hogy ez bármilyen hátrányos következménnyel járna bármely velünk megkötött szerződésére.

A 7 Tenger Utazási Iroda az utazás megrendelés során a következő adatokat kezeli:
• utiokmányban szereplő teljes név
• levelezési cím
• e-mail cím, telefonszám
• születési idő
• úti okmány száma, érvényességi idő, állampolgárság, kiállító ország/hatóság
Ezen felül a vízumköteles országok esetén az adott országok vízumigénylő adatlapjain, vagy az azokhoz megadott személyes adatokat.

Közös adatkezelés
A 7 Tenger Utazási Iroda Kft. utazásközvetítői tevékenységéből adódóan az utazásszervező utazási irodának átadja az utasok személyes adatait az utazási szerződés megkötése, a számlázás és a többi az utazási szolgáltatás megvalósításához szükséges és elégséges feltétek érdekében. A 7 Tenger Utazási Iroda Kft. és adott utazásszervező utazási iroda között utazásügynöki szerződés van érvényben, melyben rögzítésre kerültek az adatok biztonságos átadásának szabályai.

Adatállományok kezelése
Az Adatkezelő az elektronikus és a papíralapú nyilvántartásokat egységes elvek alapján, a nyilvántartások adathordozóinak különbözőségéből adódó jellemzők figyelembe vételével kezeli. A jelen tájékoztató szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus és a papíralapú nyilvántartás esetében egyaránt érvényesülnek.
 

Az adatkezelés időtartama: 
a szerződéssel kapcsolatos igények esedékességét követő 6 év, az értékesítés során keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. §-ának megfelelően 8 év. A közvetlen üzletszerzési tevékenységek esetén az adatkezelés az ügyfél leiratkozásáig tart. 

Web-oldalon megadott adatok:
A www.7tengerutazas.hu és aldomainjei (továbbiakban: weboldal) bérelt szerveren üzemelnek, a szerver a Travel Gate Kft-nél került elhelyezésre.

A weboldal használata közben szükséges személyes jellegű – azonosításra alkalmas – adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. Törvény). A weboldal tartalmazhat linkeket, amik átvezethetnek olyan, egyéb szolgáltató weboldalára, ahol ez a nyilatkozat/gyakorlat nem érvényes.

COOKIE-re vonatkozó tájékoztatás
Az Ön hozzájárulása a cookie használatához
A weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt a felhasználó kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük. Amennyiben  nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljeskörűen működni.

Integritás és bizalmasság elve: 
Személyes adatok  kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva van a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az Ügyfelek jogai

Az ügyfél hozzáférési joga:
Ha az utas azt kéri, hogy irodánk visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az irodánk köteles tájékoztatást adni.

Az ügyfél helyesbítéshez való joga:
A 7 Tenger Utazási Iroda Kft. az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak rá vonatkozó személyes adatait.

Az ügyfél törléshez való joga:
az Ügyfelek a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérhetik a személyes adataik törlését, melyet a 7 Tenger Utazási Iroda Kft. köteles késedelem nélkül végrehajtani.

Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához:
Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását, amennyiben az nem akadályozza az utazási iroda és az Ügyfél között létrejött utazási szerződés teljesítését. A 7 Tenger Utazási Iroda Kft korlátozza a személyes adatok kezelését, amennyiben az érintett vitatja az adatok pontosságát, arra az időtartamra, amely alatt az adatkezelő felülvizsgálhatja az adatok pontosságát, illetve az adatkezelőnek feladata ellátásához már nincs szüksége a személyes adatokra, de bizonyítási célból meg kell tartania az adatokat.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga:
Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Panasz benyújtásához való jog:
Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a 7 Tenger Utazási Iroda Kft. azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt címen, telefonszámon. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.
A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

Adatvédelmi nyilatkozat
A 7 Tenger Utazási Iroda Kft. felelősséget vállal a fentiekben meghatározott adatvédelmi pontok betartására. A 7 Tenger Utazási Iroda Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót.

A 7 Tenger Utazási Iroda Kft. levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

 

Budapest, 2018. 05. 24.

még töltünk